Havsutter

Havsuttern är ett mårddjur som lever i norra delar av Stilla havet. Utbredningsområdet sträcker sig från norra Japan över Kamtjatka och Aleuterna, vidare över Kanadas och USA:s arktiska kuster.Man beräknade att under mitten av 1700-talet fanns det c:a150 000–300 000 individer men på grund av dess päls, jagades uttrarna intensivt och i början av 1900-talet var antalet reducerat till c.a 2 000. Havsuttern bor nära havsmiljöer, där den dyker till havsbotten för att söka födan som består mestadels av marina ryggradslösa djur som sjöborrar , olika blötdjur och kräftdjur och vissa fiskarter . Dess foder och matvanor är anmärkningsvärda i flera avseenden. För det första är dess förmåga att använda stenar som verktyg för att lossna byte och för att öppna snäckor.  Ett efterföljande internationellt förbud mot jakt, bevarande av havsuterar och återintroduktionsprogram i tidigare befolkade områden har bidragit till att antalet ökat, och arten har ökat till ungefär två tredjedelar av dess tidigare antal. Återhämtningen av sjöuttern anses vara en viktig framgång för marin bevarande . Sjöuttern är klassificerad som en hotad art ..