Storspov

Typiska kännetecken:
50-55 cm. Vingspann ca 1 meter. Brunspräcklig med lång nedåtböjd näbb. Vit på övergumpen. Den största vadaren. I flykten syns att ”handen” på vingovansidan är tydligt mörk. Häckar i hela landet utom på västkusten och i fjällen. Vanligast i Norrland. Äter: Maskar och andra ryggradslösa smådjur. Läte: En karaktäristisk stark, rytmisk och drillande sång som kan upplevas som ödslig och dyster. Dess lockläte är en stark uppåtkrökt vissling. Häckar: På jordbruksmark, myrar och vid sjöar. Bo på marken. Storspoven flyttar tidigt och redan före midsommar kan man se flockar av spovar i södra Sverige. Det är honorna som flyttar först efter att ha lämnat ungarna i hanens vård. Hanarna flyttar i juli och ungfåglarna i augusti. Storspoven övervintrar på de Brittiska öarna och längs Västeuropas kuster. De återkommer i mars-april. En storspov kan bli över 30 år gammal. Storspov är landskapsdjur för Västerbotten.