Sparvhök

Typiska kännetecken:
28 cm hannen, 38 cm honan. Vingbredd 60 cm respektive 75 cm. En liten, allmänt förekommande rovfågel med lång stjärt och korta rundade vingar. Hanen blågrå ovan med roströd färg på kinder och flanker. Inget eller mycket svagt markerat ögonbrynsträck. Honan mer mörkbrun ovan med ett ljust ögonbrynsträck och gul ögonfärg. Saknar helt hannens roströda färger.
Häckar tämligen allmänt i hela landet. Båda makarna bygger, och i regel konstrueras ett nytt bo varje år. Ibland kan dock ett äldre bo fungera som underlag för det nya boet . Sparvhöken återvänder till sitt forna revir, varför äldre bon nästan alltid finns till hands. Boet byggs av torra kvistar och ligger oftast 4 till 6 meter över marken i en gran eller tall. Äggen, 3-7 i antalet, är vitaktiga med stora mörkbruna fläckar. De läggs med två dagars mellanrum i maj till juni och ruvas av honan i 32 till 36 dygn. Under denna tid liksom under tiden som ungarna är i boet svarar hannen för all proviantanskaffning. Sedan ungarna lämnat boet, jagar båda föräldrarna och förser dem med mat under ytterligare en månad
Lever i huvudsak av småfåglar men kan även ta så stora fåglar som duvor och nötskrikor. . Förekommer ända upp till fjällbjörkskogsregionen.